Projekty unijne

D&R DISPERSIONS&RESINS Sp. z o.o. realizuje projekt

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności
Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie: 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne
Wartość projektu: 14 041 200,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 000 000,00 zł

Celem głównym realizowanego projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy D&R Dipersions& Resins Sp. z o.o. W ramach inwestycji technologicznej Beneficjent planuje wdrożyć nową technologię, która na świecie jest stosowana nie dłużej niż 5 lat. Planowana do wdrożenia technologia to nowy, innowacyjny sposób wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności z udziałem surowca bioodnawialnego, oparty o innowacyjne rozwiązania zgłoszone do opatentowania dnia 05.10.2016: P.419008 „Sposób wytwarzania dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności z udziałem surowca bioodnawialnego”. Rozwiązanie to zostało opracowane i zgłoszone do opatentowania przez zespół badawczy firmy. Prawa do wynalazku należą w całości do D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o.

W efekcie wdrożenia innowacyjnej technologii możliwe będzie wytworzenie oraz zaoferowanie na rynku nowego towaru (produktu) w postaci dyspersji polimerowej o podwyższonej elastyczności, o cechach niewystępujących do tej pory na rynku światowym.

Mamy przyjemność poinformować, iż D&R Dispersions and Resins Spółka z o.o. zrealizowała projekt w ramach 4. Osi Priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
pn. „Wdrożenie nowej technologii polimerów powłokotwórczych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.

W ramach realizacji projektu D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. wdrożyła do środowiska produkcyjnego nową technologię wytwarzania polimerów powłokotwórczych, a także wdrożyła do produkcji nowy wyrób w postaci dyspersji akrylowo-styrenowej, produkowanej według nowej receptury w nowej technologii oraz znacząco ulepszone wyroby w postaci polimerów powłokotwórczych opartych na recepturach Spółki D&R, produkowanych w nowej technologii, o właściwościach przewyższających obecnie produkowane. Realizacja przedmiotowej inwestycji, dzięki wdrożeniu nowej, innowacyjnej na skalę światową technologii, przyczyniła się do uczynienia z przedsiębiorstwa D&R firmy nowoczesnej, stawiającej czoła konkurentom na terenie kraju i na świecie.

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

W ramach inwestycji współfinansowanych ze środków UE poszerzyliśmy również możliwości produkcyjne w wyniku zakupu oraz instalacji nowych reaktorów.

Skip to content